Roky 2005 –

Rok 2005 sa niesol v znamení osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky, čo sa  v priebehu celého roka pripomínalo rôznymi akciami.

     Pri týchto oslavách boli slávnostne zapísaní aj naši najstarší a zaslúžili členovia požiarnej ochrany do pamätnej knihy obce. Boli to: Jozef Pangrác č. 5. Adam Pangrác č. 58, Juraj Nimas č. 50, Adam Knap č. 34 a Ján Chovanec č. 24. Za uznanie a prácu sa treba poďakovať starostovi obce Pavlovi Ceľuchovi a obecnému zastupiteľstvu, ktorí tento celý akt pripravili.

CENU OBCE SVERŽOV

za aktívnu účasť v dobrovoľnom

hasičskom zbore

vo Sveržove 30. júla 2005

podpísaný starosta obce Pavol Ceľuch

     Bolo to milé prekvapenie pre ocenených členov, že po toľkých rokoch sa na nich nezabudlo.

      DHZ za rok 2005 eviduje 76 členov. Okrem nich sa aktívne zapojili do súťaže aj žiacke družstvá, 5 mladších a 5 starších žiakov, ktorí sa postupne stanú členmi  DHZ.

     Novú kvalitu sme zaznamenali v spolupráci medzi DHZ a obecným zastupiteľstvom na čele so starostom obce,  ked´ boli na  športové a zásahové účely zakúpené  požiarne hadice „B“ 2 ks, „C“ 3ks a nový rozdeľovač do PS-12.

     Na už spomínanom zastupiteľstve obce bol daný návrh na nákup a inštaláciu sochy sv. Floriána pred novou budovou požiarnej zbrojnice a obecného úradu. Návrh bol schválený, v jarných mesiacoch už bol urobený  základ a za krátky čas bola zakúpená aj socha sv. Floriána a postavená na spomínanom mieste. Táto je ozdobou sveržovského námestia. 

     Významná etapa bola odštartovaná 30. 4. 2005, keď základná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Zlatom zorganizovala veľmi náročnú nočnú športovú súťaž, ktorá nemá obdoby v našom okrese. Tejto súťaže sa zúčastnilo 15 družstiev  z nášho okresu a 2 družstvá z Moravy. Súťaž bola organizovaná v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru, Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Bardejov, ďalej to boli:

     DHZ a OcÚ Nižný Tvarožec

     DHZ a OcÚ Sveržov

     DHZ a OcÚ Gaboltov

     DHZ a OcÚ Tarnov

     DHZ a OcÚ Mokroluh

     Súťaž sa začala o 19.00 hod. dňa 30. 4. 2005, ukončená bola 1. 5. 2005 o 5.00 hod. ráno na ihrisku v Zlatom. Treba povedať, že vhodný výber členov družstva, kvalitná príprava nášho družstva dala jasnú odpoveď, že aj v rámci okresu naši členovia družstva „na to majú“.

     V tejto nočnej súťaži za účasti aj poloprofesionálov a ostatných družstiev DHZ z okresu, naši chlapci obsadili krásne 3. miesto, zato im bolo v miestnom rozhlase starostom obce Pavlom Ceľuchom vyslovené  srdečne poďakovanie. Boli to títo členovia:

1.)    Marián Radvanský č. d. 38

2.)    Bratia Tipulovci, Milan, Ján a Rado  č. d. 76

3.)    Dušan Varchol č. d. 15

4.)    Miloš Pangrác č. d. 5

     Pri tejto príležitosti náš kolektív dostal pozvanie na Moravu v r. 2006. Našich priateľov z Moravy v podvečer spomínanej súťaže privítal súbor skupiny Matičiar svojím krásnym kultúrnym programom pod vedením našej pani riaditeľky ZŠ vo Sveržove

Mgr. Harňákovej.

4. máj r. 2005

Posviacka sochy sv. Floriána

     Inštalácia sochy sv. Floriána, ochrancu hasičov pred požiarmi, povodňami a inými živelnými pohromami v parku pred požiarnou zbrojnicou a obecným úradom  prebehla za pekného májového podvečera za účasti funkcionárov Okresného výboru  DPO, Okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru z Bardejova, DHZ zo Sveržova, občanov Sveržova a okolia, ako aj duchovného otca z Gaboltova. Vo svojom príhovore všetkých účastníkov slávnosti privítal starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch, ktorý má na tejto akcii najväčšiu zásluhu.

     Sochu sv. Floriána požehnal a posvätil páter František Boldy, ktorý mal aj príhovor o živote sv. Floriána.

     Okresní funkcionári vzdali hold a položili kyticu pred sochu sv. Floriána. Boli to : okresný pred. Ján Zachardala, okresný riaditeľ HZZ pplk Ing. Miroslav Rybár, riaditeľ DPZ Bardejov Alojz Straka, okresný veliteľ DPZ Bardejov Ján Hirčák, okresný pracov. DPZ Michal Soroka.

Svätý Florián – patrón hasičov

Kto bol svätý Florián?

     Dejiny hovoria, že koncom 3. a začiatkom 4. storočia za vlády rímskeho cisára Diokleciána  bol dôstojníkom pohraničných rímskych  légii v Hornom Rakúsku, ktoré vtedy patrilo pod Rím. Cisár vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo vo vojsku. Plukovník Florián odmietol obetovať rímskym bohom, preto bol zo služby prepustený. Miestodržiteľ dal uväzniť 40 vojakov hlásiacich sa ku kresťanstvu. Florián sa sám predstavil ako kresťan v domnení, že aspoň na čas zastaví prenasledovanie ostatných kresťanov. Predviedli ho pred miestodržiteľa a sľubmi i hrozbami ho nútili vzdať sa viery. Florián však odvážne povedal:

     „Ako vojak som ťa poslúchol a mienim poslúchať, ale pokiaľ

       ide o Krista, tam mi nerozkážeš! Najprv som Kristov, potom cisárov“.

Draho zato zaplatil. Ale ani bičovanie, ani hrubé mučenie nemali silu zlomiť jeho vernosť a udusiť plameň jeho lásky. Nakoniec mu na krk dali priviazať ťažký kameň a hodili do rieky Enns. Stalo sa to 4. mája roku 304.

     Taký bol svätý Florián, naozajstný hrdina, ktorému išlo o záchranu druhých, nehľadiac na seba , na svoj prospech.

     Dokonalý vzor pre tých, ktorí v mene lásky k blížnemu sú ochotní vždy pomôcť. Preto je aj našim hasičským patrónom.

Báseň k svätému Floriánovi

     Od všetkého chráň nás zlého,

     chráň nás najmä od ohňov,

     v čase živlu škodlivého,

     buď nám mocnou ochranou.

     Tvoj štít nech nás ochraňuje,

     nech nám nedá zahynúť,

     nech nás v žiali utešuje

     a zaháňa viery hlad.

     Keď Boh mračná a blýskanie

     s hromobitím posiela,

     pros, aby sa v požehnanie

     vôľa Božia zmenila.

 Sv. Florián vo svojej mladosti zachránil modlitbou horiaci dom od skazy, a preto sa stal patrónom požiarnikov.

Posviacka požiarnej zbrojnice a Obecného úradu vo Sveržove

     Dňa 29. 5. 2005 o 9.00 hod. boli vzorne nastúpené pred požiarnou zbrojnicou a obecným úradom požiarne súťažiace družstva dorasteniek, dorastencov, mužov do 35 a nad 35 rokov.

     Boli to družstvá z celého okrsku Gaboltov, Sveržov, Nižný a Vyšný Tvarožec, Petrova, Cigeľka a Frička, ako aj celý štáb rozhodcov.

     Prítomní boli aj pán farár zo Zlatého Jaroslav Majer a páter František Boldy z Gaboltova i občania Sveržova a okolia. Všetkých prítomných privítal a prihovoril sa starosta obce Pavol Ceľuch.

     Posviacku vykonal páter František Boldy, prítomným sa  prihovoril aj pán farár zo Zlatého  – Jaroslav Majer. Čestná jednotka požiarnikov zo Sveržova s vlajkami na pleciach pozdravila v pozore nastúpené požiarne družstvá.

    Po ukončení slávnostnej posviacky sa začala okrsková súťaž spomínaných požiarnych družstiev. Prítomní boli aj okresní funkcionári OV PO a HaZZ.

     Trať štafety bola vyznačená smerom od mosta po novej ulici. Požiarny útok bol pripravený po pravej strane rieky Sveržovky,od mosta na juh, ľudovo povedané pod Holdovu a Knapovu záhradu. Táto trať útoku a štafety plne zodpovedala daným normám preto, že v roku 2004 obec Sveržov bola usporiadateľom tých istých súťaží. Súťaž sa konala  za  veľmi horúceho počasia, keď teplota v tieni dosahovala +330 C, ale sveržovským družstvám to vôbec nevadilo, pretože ich výsledky a celkové hodnotenie boli vynikajúce. 

–          muži do 35 rokov obsadili 1. miesto

–          muži nad 35 rokov obsadili 1. miesto

–          dorastenky obsadili 2. miesto

–          dorastenci obsadili 3. miesto

     Všetky družstvá sa zúčastnili aj okresnej športovej súťaži vo Fričkovciach, ktorá sa konala  dňa 3. júla 2005.

     Aj na okresnej súťaži naše 4 družstvá ukázali svoje schopnosti a zdatnosť, keď muži nad 35 rokov obsadili pekné 2. miesto, dorastenky 3. miesto, muži do 35 rokov 5. miesto a dorastenci 6. miesto.

     Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame ich poradie :

          2. miesto muži nad 35 rokov

          3. miesto dorastenky

          5. miesto muži do 35 rokov

          6. miesto dorastenci

     Na posilnenie ekonomickej stability ZO DHZ sa členovia zúčastnili  na  dvoch brigádach pri búraní stavby v obci Mlynky, ktoré ponúkla firma R. A. S. Sveržov prostredníctvom nášho člena Miroslava Hiščára dňa 18. a 25. 6. 2005. Za vykonanú prácu firma poukázala 30 000,- Sk. Za obetavú prácu brigádnikom a firme za možnosť zlepšiť ekonomiku ZO DHZ bolo vyslovené poďakovanie. 

     Z iných aktivít v roku 2005  to bola príprava výstavy  v budove kultúrneho domu počas osláv 650. výročia obce, kde si mohli naši občania a hostia pozrieť vystavené exponáty z požiarnej ochrany, medaily a poháre získané z jednotlivých súťaží našich dobrovoľných požiarnikov.

     Osobitné poďakovanie bolo vyslovené starostom obce Pavlom Ceľuchom nášmu členovi Tiborovi Tipulovi, ktorý v rámci svojej umeleckej činnosti vypracoval za 400 hodín drevenú sochu sv. Floriána z lipového dreva, ktorú venoval obci Sveržov. Táto socha zdobí vstupnú časť obecného úradu a tento osobitný vklad člena – občana – rezbára je v doterajšej histórii obce jedinečný, socha je vysoká 120 cm. Používa sa pri výročných členských schôdzach a v rámci iných osláv týkajúcich sa požiarnej ochrany.

     Za rok 2005 sa uskutočnilo 10 výborových schôdzí, kde boli prerokované dôležité otázky, týkajúce sa súťaže, brigád, podiel na oslavách obce a spoločné rokovania so starostom obce a poslancami pri riešení veci verejného charakteru. Výborové schôdze organizoval a viedol predseda DHZ Milan Tipul.

     Náš požiarny útok č. 1, muži do 35 rokov v rámci osláv 650. výročia  predviedol našim občanom a prítomným hosťom ukážkový požiarny útok s vodou na pripravenú horiacu vatru.

     Na jeseň roku 2005, a to 11. 9. sa uskutočnila súťaž o pohár starostu obce v Nižnom Tvarožci, kde náš dobrovoľný hasičský zbor, muži do 35 rokov získali 3. miesto. 

     Dňa 26. 9. 2005 sa náš člen a starosta obce p. Pavol Ceľuch zúčastnil družobnej návštevy v okrese Přerov, v okresnej delegácii na dňoch hasičov, kde sme prostredníctvom neho, dostali pozvanie na nočnú športovú súťaž družstiev v okrese Přerov, ktorej sa chceme zúčastniť. Naši požiarnici radi  pozvanie prijali.

Výročná členská schôdza za rok 2005

     Výročnú členskú schôdzu DHZ v Sveržove konanú dňa 30. 12. 2005 otvoril a viedol člen a starosta obce p. Pavol Ceľuch. Prítomný delegát za okresný výbor bol p. Ján Zachardala, ktorý je zároveň aj okresným predsedom a členom pléna ústredného výboru v Bratislave. Správu o celkovej činnosti prečítal predseda Milan Tipul, kde zhodnotil celoročnú činnosť všetkých súťažiacich družstiev a poďakoval sa za ich celoročnú prácu.

     Touto výročnou schôdzou sa uzavrel rok, ktorý bol veľmi bohatý na celkové udalosti, ktoré nemajú obdobia v histórii našej malej obce, ale tak veľkej na činy a prácu v požiarnej ochrane.

      Poďakovanie patrí členom výboru, a to osobitne predsedovi Milanovi Tipulovi, podpredsedovi a veliteľovi Dušanovi Varcholovi, preventívarovi Jozefovi Knapovi, pokladníkovi Pavlovi Knapovi, okrskovému veliteľovi Ferdinandovi Moravcovi, referentovi pre mládež Mariánovi Radvanskému, tajomníkovi Pavlovi Foľtovi st. a revízorovi    –zapisovateľovi Dušanovi Pribulovi a tiež strojníkovi Milošovi Pangrácovi č. d. 5.

      Na záver roka sa treba úprimne poďakovať za vynikajúcu spoluprácu starostovi obce Pavlovi Ceľuchovi, poslancom a pracovníkom obecného úradu.

     Veľmi dobrá spolupráca je aj s Okresným výborom DPOa Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Bardejove, osobitne s predsedom p. Jánom Zachardalom, p. riaditeľom Alojzom Strakom, Ing. plk. Miroslavom Rybárom. Aj týmto spomínaným pánom patrí vrelá vďaka.