Roky 2001 – 2004

V roku 2001 dňa 24. 11. na VČS došlo k zmene predsedu. Starý predseda Ján Knap č. 26 sa vzdal funkcie a bol zvolený Ján Pangrác č. 58, ktorý bol členom výboru a zastával funkciu organizačného referenta.

          Nový výbor bol v takomto zložení:

     Predseda:                  Ján Pangrác č. 58                                       

     Podpr. veliteľ:            Dušan Varchol č. 15                             

     Preventívar:               Jozef Knap č. 35

     Tajomník:                  Pavol Foľta č. 8

     Pokladník:                  Pavol Knap č. 60

     Org. referent:             Marián Radvanský č. 38

     Ref. mládeže:             Pavol Foľta ml. č. 8

     Mat.tech. refernet:     Ján Chovanec č. 24

     Revízor, zapisov.:       Dušan Pribula

            V tomto zložení pracoval výbor do roku 2004.

      Ferdinand Moravec bol na okrskovej schôdzi zvolený ako okrskový veliteľ.

      Keďže nedošlo k zmene výboru  a hlavne členov podľa daných funkcií,  práca pokračovala ako predtým, plnili sa dané úlohy určené okr. výborom požiarnej ochrany.

     Dobrovoľný hasičský zbor zasahoval aj pri povodniach v našej obci. Najviac treba pripomenúť zásah pri vyliati Sveržovky na miestnu komunikáciu, časť nová ulica, kde sa zabránilo zatopeniu tejto časti.

     Pri tomto zásahu bola použitá technika z radov členov DHZ ako aj traktor Major – 30 predsedu DHZ vo Sveržove Jána Pangráca č. 58, čím sa podarilo odkloniť vodu do koryta Sveržovky, a tak  zabrániť následným škodám.

 Udelený diplom:

za obdobie roka 2004 bol týmto družstvám:

     Dorastenky:  2. miesto v obvodovom kole vo Sveržove dňa 9. 5.2004.

     Dorastenci:  3. miesto v obvodovom kole vo Sveržove dňa 9. 5. 2004.

     Muži do 35 rokov:  2. miesto v obvodovom kole vo Sveržove dňa 9. 5. 2004.

     Muži nad 35 rokov:  1. miesto v obvodovom kole vo Sveržove dňa 9. 5. 2004.

     Muži nad 35 rokov:  4. miesto v okresnej pohárovej súťaži v Bardejove dňa 4. 7. 2004.

     Počas trojročného pôsobenia vo funkciách  výboru od roku 2001 – 2004 v DHZ v Sveržove bola celková činnosť pomerne dobrá, nasvedčuje tomu aj udelenie   5 diplomov a to na okrskových a na okresných súťažiach.

V miestnom rozhlase boli pravidelne vyhlasované  starostom obce Pavlom Ceľuchom alebo pracovníčkou obecného úradu preventívne opatrenia pred požiarmi v jarnom, letnom a jesennom období  podľa platných smerníc a nariadení. Relácie sa dotýkali zákazu vypaľovania suchej trávy, zakladania ohňa v lesných porastoch, lúkach a v blízkosti rodinných domov.

     V tomto období v našej obci neboli  zaznamenané žiadne požiare.

     Významné miesto bolo venované pripravenosti DHZ v 4 kategóriách, najmä novému družstvu dorasteniek, ktoré za jeden týždeň prípravy dokázali na okrskovej súťaží získať

1.      miesto. Za pomoc pri nácviku patrí  poďakovanie  F. Moravcovi, M. Radvanskému a veliteľovi

D. Varcholovi. Už v roku 2004 obec Sveržov požiadala  OV DPZ v Bardejove o právo zorganizovať okrskovú súťaž aj v roku 2005 z dôvodu osláv 650 výročia prvej písomnej zmienky o obci Sveržov.

     Vedenie DPZ sa v tomto smere chce poďakovať starostovi obce Pavlovi Ceľuchovi za jeho aktívnu pomoc a spoluprácu,  aj ako členovi za jeho priamu účasť pri nácvikoch a súťažiach či už okrskových alebo okresných,  a že si vie oceniť ako starosta obce prácu a činnosť sveržovských dobrovoľných požiarnikov.

     Na výročnej schôdzi DHZ v roku 2003 dňa 29. 12. bol prerokovaný plán výstavby požiarnej zbrojnice, ktorý predložil starosta obce Pavol Ceľuch, osobne vysvetlil celkový projekt ako aj postup  výstavby, ktorá bola plánová v roku 2004 a zároveň aj  výstavba obecného úradu.

     Na spomínanej výročnej členskej schôdzi boli prijaté záväzky, ktoré boli aj členskou schôdzou schválené, že každý člen PO odpracuje určitý počet hodín pre urýchlenie spomínanej stavby v prospech skvalitnenia celkovej činnosti a uskladnenia požiarnej techniky.

     Výstavba sa započala už v skorých jarných mesiacoch v roku 2004 a  úspešne pokračovala počas jarných, letných a jesenných mesiacov, takže koncom roka 2004 bola celková budova obecného úradu, ako aj hasičská zbrojnica komplet hotová.

     Záväzok, ktorý schválili členovia o odpracovaní brigádnických hodín, žiaľ len málo z nich splnilo.

     Do odborných stavebných prác sa zapojili členovia Ferdinand Moravec, Pavol Foľta st. č.d. 8, Ing. Jaroslav Richvalský, Milan Tipul č. d. 77, Ján Tipul č. d. 77, Dušan Tipul č. d. 22, Jozef Tipul č. d. 7, Marián Tipul č. d. 23, Miroslav Zuščin, Pavol Chovanec č. d. 73, Jozef Zuščin č. d. 116, Tomáš Medoň, Marián Medoň a niektorí mladší členovia. Ale predsavzatie, aby sa na tejto stavbe zúčastnil každý hasič,  sa nám nepodarilo splniť, čo z hľadiska obecných potrieb takej významnej stavby sa vyžaduje, veď hasičská zbrojnica sa buduje iba raz za dlhšie obdobie.

Teraz už skutočne hasičský sklad slúži svojmu účelu, z čoho majú radosť všetci členovia DHZ vo Sveržove, ba aj ostatní občania.

     Keďže spomínaná stavba hasičskej zbrojnice a obecného úradu bola stavaná svojpomocne, je treba veľmi srdečne poďakovať starostovi obce Pavlovi Ceľuchovi i obecnému zastupiteľstvu za ich namáhavú prácu pri zabezpečovaní stavebného materiálu, dovoz, zabezpečovanie majstrov a ostatných pracovníkov. Tieto práce a pracovný elán  pri výstavbe tejto budovy si vysoko vážia aj okresní pracovníci požiarnej ochrany, s ktorými má obec Sveržov veľmi dobrú spoluprácu, za ktorú im patrí srdečné poďakovanie.

     30. 12. 2004 na výročnom valnom zhromaždení dobrovoľného hasičského zboru došlo k zmene výboru. Starý predseda Ján Pangrác sa vzdal, bolo zvolené nové vedenie. Jednohlasne bol zvolený dlhoročný člen Milan Tipul st. ako predseda DHZ vo Sveržove.

     Nový výbor bol schválený takto:

1.) Predseda:                Milan Tipul, nar.: 6. 9. 1957, č. d. 77

2.) Veliteľ :                  Dušan Varchol, nar.: 15. 9. 1958, č. d. 15

3.) Preventívar:            Jozef Knap, nar.: 15. 3. 1965, č, d, 34

4.) Ref. mládeže:         Marián Radvanský, nar: 14. 2. 1977, č. d. 38

5.) Strojník:                 Miloš Pangrác, nar.: 18. 5. 1981, č. d. 5

6.) Pokladník:              Pavol Knap, nar.: 18. 5. 1962, č. d. 61

7.) Revízor-zapisov.    Dušan Pribula, nar. 14. 2. 1950, č. d. 78

8.) Tajomník:               Pavol Foľta st. nar.: 5. 2. 1958, č. d. 8

     Výbor bol zložený a doplnený o nového predsedu, ostatní členovia pôsobili už v predošlých funkciách, z ktorých mali už bohaté skúsenosti z práce v požiarnej ochrane.

Výbor počas svojho pôsobenia dosahoval a dosahuje veľmi dobré, ba až neuveriteľné výsledky, a to aj za pomoci obecného úradu, starostu obce, poslancov a všetkých členov  jednotlivých družstiev.

     Taktiež sa treba poďakovať a  hoci aj s odstupom času  vyhodnotiť aktivity zo strany podnikateľov v tom, že bola zakúpená kompletná výstroj družstiev mužov do 35 rokov, mužov nad 35 rokov, dorastencov a dorasteniek, ktoré svojou uniformitou vhodne posilnili atmosféru pri reprezentácii DHZ a obce Sveržov. Poďakovanie patrí firmám RAS  s. r. o. Sveržov  Miroslavovi Hiščárovi, Ing. Jaroslavovi Richvalskému,  Braddy, s.r.o. Sveržov 114 Andrejovi Hankovskému.