Roky 1992 – 2001

V roku 1992 sa niektorí členovia výboru vzdali svojich funkcií, bolo nutné zvoliť nový funkčný výbor, ktorý by zabezpečoval a plnil dané úlohy okresného výboru, ako aj úlohy,  ktoré boli dané obecným úradom.

     Novozvolený výbor bol v tomto zložení:

      Predseda                   Ján Knap č. 26

      Veliteľ                       Dušan Varchol č. 15

      Preventívar               Jozef Knap č. 34

      Strojník                     Pavol Foľta č. 7    tajomník

      Pokladník                  Pavol Knap č. 61

      Org. ref.                   Ján Pangrác č. 58

      Ref. mládeže             Ferdinand Moravec č. 64

      Strojník                     Ján Tipul č. 82

      Mat. technik              Ján Chovanec č. 24

      Revízori                    Adam Hiščár č. 81

                                       Ľubomír Pangrác  č. 30

     Po zvolení nového výboru nastala v hasičskom zbore vo Sveržove určitá reorganizácia členov. Počet členov v roku 1992 už bol vyše 70 členov, z toho 10 žien. Veľa členov už nejavilo záujem o prácu v požiarnej ochrane. Výbor sa na prvej výborovej schôdzi dohodol, že s každým členom urobí osobný rozhovor a dohodne sa, či chce byť členom alebo nie. Po tejto akcii došlo k zníženiu stavu členskej základne na 37.

     Pod vedením nového výboru a predsedu Jána Knapa sa začala budovať nová generácia požiarnikov. Začala sa venovať najmä mládeži.Ostali aj niektorí zo staršej generácie, najmä tí ktorí mali záujem pomáhať v ďalšej činnosti a práci v požiarnej ochrane, ako v preventívnych prehliadkach obytných domov, pri údržbe striekačky a ostatnej požiarnej techniky.

     Boli pravidelne  relácie v miestnom rozhlase a  iné bezpečnostno-požiarne opatrenia, napr. v jarnom období zákaz vypaľovania suchej trávy, upozornenia  pred žatvou a iné.

     V roku 1993 sa striekačka PS – 12 prerobila z mechanického štartovania na batériové (automatické spínačové). Na tom mali zásluhu Jozef Pangrác st. a predseda Ján Knap, toho času predseda DHZ (dobrovoľného hasičského zboru), ktorý potrebný materiál zabezpečil. Po týchto úpravách sa DHZ zameral na športovú činnosť, ale pritom sa nezabudlo ani na bojaschopnosť požiarnikov v prípade požiarov alebo iných živelných pohrôm.

V roku 1995 bola veľká celoobecná slávnosť, obec Sveržov slávila 640. výročie prvej písomnej zmienky. Oslavu usporiadal obecný úrad, obecné zastupiteľstvo na čele so starostom obce Pavlom Ceľuchom. Slávnosť sa konala za pekných augustových dní v sobotu a nedeľu. Pri tejto príležitosti starosta obce Pavol Ceľuch odovzdal  zaslúžilým členom požiarnej ochrany čestné uznania za ich dlhodobú prácu vo funkciách  a celkovej činnosti požiarnej ochrany vo Sveržove :

     Emilovi Benkovi č. d. 59

     Adamovi Pangrácovi č. d. 58

     Imrichovi Radvanskému č. d. 38

     Jánovi Tipulovi č. d. 82

     Jánovi Chovancovi č. d. 24

V roku 1996 požiar pri rómskej osade

     Z neznámych príčin sa zapálila suchá tráva pri rómskej osade, oheň sa rozšíril po celej ploche, tým sa chytila bútľavá vŕba a pádom na zem strhla elektrické vedenie. Našťastie nedošlo k žiadnemu úrazu. Opravu elektrického vedenia vykonali Východoslovenské elektrárne. Pri likvidácii ohňa sa zúčastnili miestni dobrovoľníci, ktorí oheň zlikvidovali. Pomáhali aj miestni Rómovia Sivákovci.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

     na veliteľa DPZ v Sveržove dňa 7. 4. 1995 získal Dušan Varchol, ktorý sa podrobil  skúške v Bardejove a funkciu veliteľa vykonáva  už 11 rokov, súvisle bez prerušenia doposiaľ.

     Výsledky tejto práce s mládežou nenechali na seba dlho čakať.

     Pod vedením Ferdinanda Moravca a Jána Knapa začali družstvá DHZ  obsadzovať popredné umiestnenia v súťažiach, a to nielen na okrskových, ale aj okresných kolách. Postupne pribudli družstvá dorastu, ako aj družstvo mužov nad 35 rokov. Na príprave spomínaných družstiev mali najväčšiu zásluhu:

     za dorast – Ján Pangrác č. 58

                      Marián Radvanský č. 38

     muži nad 35 rokov –  Ferdinand Moravec č. 64

                                     Dušan Varchol č. 15.

     Aj počas ďalších rokov bolo treba dbať a udržiavať chod požiarnej techniky a  venovať sa jej modernizácii.

     Na tom sa podieľali Pavol Foľta st. a Miroslav Pangrác. Príprava spomínanej techniky mala veľký podiel na výkone a úspechoch našich požiarnických družstiev v okrskových či okresných kolách.

     V roku 1996 družstvo dorastu dostalo diplom za 4. miesto v okresnej súťaži Previerky pripravenosti DPZ v Bardejove 9. júna 1996.

     Muži nad 35 rokov 1. miesto na okrskovom kole vo Sveržove 1. júna 1997.

     Dorastenci 1. miesto na okrskovom kole vo Sveržove 1. júna 1997.

     Muži 1. miesto v okrskovom kole vo Sveržove dňa 1. júna 1997.

Diplom

     14. júna 1998 na okresnom kole muži nad 35 rokov získali 1. miesto v Bardejove.

Diplom

     10. mája na okrskovom kole v Petrovej muži nad 35 rokov získali 1. miesto. 

Diplom

     14. júna 1998 na okresnom kole družstvo mužov do 35 rokov získalo 9. miesto.

 Diplom

     10. mája 1998na okrskovom kole v Petrovej družstvo dorastencov získalo 1. miesto.

Diplom

      dňa 10. mája 1998 družstvo mužov nad 35 rokov v okrskovom kole v Petrovej získalo 1. miesto.

 Diplom

     dňa 14. mája 1998 družstvo dorastencov v okresnom kole získalo 4. miesto v Bardejove.

 Diplom

      dňa 16. mája 1999 družstvo dorastencov v okrskovom kole v Gaboltove získalo 2. miesto.

 Diplom

   dňa 16. mája 1999 družstvo mužov nad 35 rokov v okrskovom kole získalo 1. miesto v Gaboltove.

 Diplom

dňa 16. mája 1999 družstvo mužov do 35 rokov v okrskovom kole v Gaboltove získalo 2. miesto.

      Táto generácia  požiarnikov sa zamerala aj na získavanie financií na chod DHZ. Členovia PO sa zúčastňovali na brigádach pri výsadbe stromčekov v miestnom urbare, natieraní strechy kultúrneho domu atd´. Počet registrovaných členov sa za obdobie  od roku 1992 – 2001 rozrástol na 70.

     Členovia PO sa venovali nielen športovej a súťažnej činnosti, ale aj plneniu úloh ochrany majetku a zdravia v našej obci, hlavne pri požiari u Jozefa Tipula č.d. 7, keď dňa

25. 12. 1998 o 20.00 hod. vypukol požiar následkom elektrického skratu, ktorý zapríčinil  vznietenie a výbuch palivovej nádrže auta.

     Starosta obce Pavol Ceľuch ihneď vyhlásil v rozhlase poplachovou sirénou znamenie „horí!“. Keďže  to  bol prvý vianočný sviatok, celé požiarne družstvo bolo doma. Požiar sa ihneď začal lokalizovať, a tak sa zabránilo šíreniu ohňa na okolo stojaté domy, najmä dom Foľtových č.6 a č.8. Na pomoc prišli aj hasiči z Bardejova s cisternou. Škody na majetku boli pomerne značné. Zhorela hospodárska budova, maštaľ, garáž a auto.

     Pri tomto požiari sa najviac podieľali toho času najmladší členovia DHZ a to:

     Foľta Pavol ml č. 8

     Pangrác Miloš č. 5

     Radvanský Marián č. 38

     Medoň Tomáš č. 53

     Medoň Marián č. 53

     Moravec Fero č. 63

     Varchol Dušan č. 15

     Pangrác Ján č. 58

     Ing. Foľta Jaroslav č. 6

     a ďalší účastníci.

     DHZ zasahoval pri čerpaní vody z pivníc rodinných domov. Bolo to následkom rýchleho otepľovania v predjarnom období a z veľkého množstva snehu a dažďa.

     Požiarnici:     Ján Pangrác č. 58

                           Dušan Varchol č. 15

                           Pavol Nimas st. č. 100

                           Fero Moravec č.63

     striekačkou DS – 16 pracovali celú noc. Najviac zaplavené pivnice boli u Greššákových, Knapových č. 86.  

     Rok 1998 na okrskovej porade bolo odovzdané ocenenie Sveržovskému hasičskému zboru ako najlepšej organizácii v okrsku Gaboltov za rok 1998.