Roky 1982 – 1990

V týchto rokoch výbor dobrovoľného požiarneho zboru bol v tomto zložení:

Predseda                       Ján Tipul č. 82

Veliteľ                         Ján Knap č. 26 do roku 1988

Preventívar                  Adam Pangrác č. 58 do roku 1988

Strojník                        Juraj Nimas č. 50 do roku 1983

Strojník                        Pavol Foľta č. 7 od roku 1983 – 1991

Veliteľ                                    Vlado Pangrác  od roku 1988 – 1991

Tajomník                     Ján Knap č. 1

Ref. CO                       Adam Knap č. 34

Org. ref.                       Adam Hiščár č. 81

Ref. mládeže            Ján Chovanec č. 24

Revízor                        Emil Benka č. 60

Revízor                        Jozef Zuščin č. 55

Pokladník                    Ján Pangrác č. 61

Preventívar                Jozef Tipul č. 8 od roku 1988 – 1991

Členská základňa

      Počet registrovaných členov sa pohyboval od 51 – 73, pristúpili ďalší mladí požiarnici a požiarničky, celkove boli už 3 družstvá  = muži, dorast a dievčatá.

     Výbor si svoje povinnosti podľa plánu  hlavných úloh daných Okresným úradom požiarnej ochrany v Bardejove plnil dobre. Zúčastňoval sa všetkých okrskových súťaží, a to už aj družstvo dorasteniek.

     Na úseku prevencie boli robené prehliadky jeden krát ročne.

     Pravidelne sa konali výročné členské schôdze  a schôdze I M Z.

     V roku 1983  – po viacročnom domáhaní  – bola dodaná striekačka PS – 12, presunutá  z obce Zlaté, čiže už používaná. Po malej oprave  slúžila svojmu účelu, najmä pri výcviku a súťažiach, bola už praktickejšia, ako DS –16. DS – 16 bola v zálohe v prípade požiaru alebo iných živelných  pohrôm.

     V tomto období došlo k zmene pravidiel pri výcviku na súťaže, a to tak, že iste úkony museli byť  vykonávané na doby, v opačnom prípade za každý nesprávny pohyb boli strhávané určité body.

     Nový systém nácviku bol jednoduchší, bol pomenovaný ako „ Hura systém“, a to tak, aby prúd vody bol čím skôr na terči, v cieli, a tým sa aj čas útoku skrátil.

     Hlavným zdrojom finančných príjmov pre činnosť požiarnej ochrany boli brigády a tanečná zábava.

     Práca dobrovoľného požiarneho zboru s miestnym národným výborom bola dobrá, a to aj tým, že predseda MNV Adam Pangrác bol dlhoročným aktívnym členom a funkcionárom v prevencii. Ako náhradný strojník sa zúčastňoval aj samotných súťaží, či už okrskových a okresných a tiež pri požiaroch a živelných situáciách. 

     V roku 1985 zo 17. na 18. mája v noci o 1,30 hod, bolo to z piatka na sobotu, prišla veľká búrka a obrovský lejak, ktorý zasiahol celú Gaboltovskú dolinu. Prišiel veľký nával vody, ktorý narobil značné škody. Strhlo polovicu mosta nad Sveržovom, zobralo polovicu parku, reguláciu nad a pod miestnym mostom, asi 3 m z Hoffejovej záhrady a tiež  utrhlo hrádzu koryta pri Foľtových. Voda bola rozliata od kultúrneho domu až po Greššákových, Chovancovým č. 28 natiekla do pivnice.

     Pri tejto živelnej  katastrófe veľký kus poctivej a veľmi nebezpečnej práce urobili miestni požiarnici  a  občania. Ján Tipul č. 82, predseda PO použil svoj vlastný traktor a spoločne s ostatnými požiarnikmi rezali a ťahali celé kmene stromov, ktoré sa uviazovali na laná, reťaze okolo parku a  okolo Foľtových. Táto práca trvala celý deň a za stáleho dažďa. Pršať prestalo popoludní a tak hladina vody poklesla až k večeru.

     Požiare za obdobie rokov 1982 – 1993 v obci Sveržov neboli, až na vypaľovanie suchej trávy v predjarnom období na pasienkoch. V niektorých prípadoch museli zasahovať aj miestni dobrovoľní požiarnici s lopatami .

 V roku 1985 boli prijatí za členov požiarnej ochrany:

1.) Tomáš Medoň č. d. 536.2.1950
2.) Mária Knapová č. d. 2615.4.1957
3.) Milan Tipul č. d. 766.9.1954
4.) Marián Tipul č. d. 2331.7.1961
5.) Miroslav Hiščár č. d. 811.9.1969
6.) Jozef Tipul č. d. 77.4.1951
7.) Ján Nimas č. d. 1428.3.1968
8.) Vladimír Pangrác č. d. 1218.4.1967
9.) Ľubomír Pangrác č. d. 5819.12.1969
10.) Vladimír Chovanec č. d. 2828.2.1963
11.) Imrich Chovanec č. d. 2821.10.1958
12.) Jozef Knap č. d. 2713.3.1968
13.) Ján Maťaš č. d. 6518.4.1966
14.) Stanislav Ceľuch č. d. 9023.3.1969
15.) Ján Pangrác č. d. 428.8.1969
16.) Jozef Tipul č. d. 451.1.1965
19.) Martin Knap č. d. 9124.10.1968

Rozšírila sa členská základňa o dorastenky, a tým sa vytvorilo prvé družstvo dorasteniek :         

1.) Slávka Rychvalská č. 5711.1.1971členka od: 1. 1. 1987
 2.) Milka Zuščinová č. 5618.8.1968členka od: 1. 1. 1987
3.) Iveta Češeková č. 5126.3.1970členka od: 1. 1. 1987
4.) Milka Nimasová č. 5026.10.1960členka od: 1. 1. 1987
5.) Anna Beňová č. 1928.11.1968členka od: 1. 1. 1987
6.) Mária Hiščárová č.254.4.1969členka od: 1. 1. 1987
7.) Marta Chovancová č.2828.1.1966členka od: 1. 1. 1987
8.) Mária Benková č. 593.3.1963členka od: 1. 1. 1987
9.) Marta Hankovská – Pangrácová č. 581.1.1965členka od: 1. 1. 1987
10.) Mária Bobovčáková č. 847.12.1969členka od: 1. 1. 1987
11.) Anna Bobovčáková č. 7010.6.1971členka od: 1. 1. 1987
12.) Marcela Hiščárová č. 8124.8.1971členka od: 1. 1. 1987
13.) Mária Slamková č. 8010.11.1969členka od: 1. 1. 1987
14.) Anna Tipulová č. 221.11.1961členka od: 1. 1. 1987
15.) Anna Tipulová č. 2318.8.1960členka od: 1. 1. 1987
16.) Mária Chovancová č. 7327.1.1962členka od: 1. 1. 1987
17.) Dana Tipulová č. 8223.4.1971členka od: 1. 1. 1987
18.) Viera Ždiňáková č. 4829.10.1960členka od: 1. 1. 1987
19.) Mária Benková č. 594.3.1963členka od: 1. 1. 1987

    V roku 1987 bolo prijatých  do požiarnej ochrany 26 nových členov, z toho 19 dievčat a žien a 7 mužov a to boli: 

Ján Ždiňák č. 4819.4.1958od roku 1987
Andrej Hankovský č. 5813.11.1968od roku 1987
Miroslav Zuščin č. 5610.7.1970od roku 1987
Ján Hiščár č. 254.10.1970od roku 1987
Imrich Radvanský č. 3826.6.1970od roku 1987
Dušan Tipul č. 2211.12.1960od roku 1987
Milan Olejár č. 4419.7.1957od roku 1987

      V hore uvedenom roku bolo prijatých najviac nových členov.

     Celkový počet členov za obdobie rokov 1981 – 1991 v požiarnej ochrane bol najvyšší zo všetkých  organizácií v obci, a to 98 registrovaných členov.

Vyznamenania za príkladnú prácu:

 Ján Tipul č. d. 82 – predseda za rok 1983 – 1989,  narodený 28. 3. 1947

Vyznamenania za zásluhy:

Ján Chovanec č. d. 24, narodený 10. 5. 1939, toho času ref. mládeže, vyznamenanie v roku 1984

Kurz preventívarov v Martine na Odbornej škole požiarnej ochrany absolvovali:

  1. Ján Tipul, narodený 28. 3. 1947, dátum 3. 3. – 7. 3. 1986
  2. Ján Greššák, narodený 5. 8. 1953, dátum 2. 3. – 11. 3. 1987