Roky 1971 – 1981

Zloženie nového výboru dobrovoľného požiarneho zboru:

Predseda:                             Ján Chovanec        č. 24

Veliteľ:                                    Emil Benka           č. 51

Podpredseda a preventívar:    Adam Pangrác      č. 29       predseda MNV

Ref. pre mas. vých. činnosť:   Vasiľ Galajda        č. 40       riaditeľ školy

Tajomník:                                Ján Knap               č. 1         tajomník MNV

Pokladník:                               Ján Buranovský     č. 30       predseda JRD

Ref. organizácie:                  Adam Greššák      č. 64

Strojník:                                  Juraj Nimas           č. 45

Ref. CO:                                 Adam Knap          č. 34

Pokladník:                               Ján Pangrác           č. 61

Revízori:                                  Jozef Tomčík        

                                                Imrich Radvanský

                                                Ján Tipul

                                                 Adam Hiščár

Výbor bol vo veľmi dobrom zložení a dalo sa predpokladať, že aj celková spolupráca bude dobrá.

Práca výboru

     Celkový počet členov ku 18. 10. 1971 bol  38. Bola urobená nová registrácia členskej základne. Urobila sa inventarizácia skladu, výzbroje a výstroje, hodnota činila podľa amortizácie ešte značnú sumu. Kontrola bola vykonaná za prítomnosti tajomníka Miestneho národného výboru Juraja Barbuľaka.

     Bola rekonštruovaná požiarna zbrojnica –  vnútrajšok a strecha  v hodnote 10 000,- Kčs. Robili  sa pravidelne preventívne prehliadky  ( podľa daných úloh  okresného výboru požiarnej ochrany) obytných budov a prevádzkární, najmenej jeden krát ročne a plnenie plánu hlavných úloh vo výcvikovej časti, príprava družstva na okresné súťaže. Zabezpečoval a udržiaval sa vodný zdroj na miestnom potoku, a to tak, že na pomoc prišla honka, ktorá  vyhrnula po dĺžke potoku tri aj štyri jamy tak, aby v prípade požiaru v obci bol vodný zdroj čo najbližšie.

     V priebehu obdobia  rokoch 1971 – 1981 pravidelne v jarnom a letnom období boli vyhlasované relácie o zákaze vypaľovania suchej trávy na pasienkoch a iných nebezpečných miestach, kde by mohlo dôjsť k požiaru, a to v lesoch a počas žatvy na honoch, kde bolo obilie alebo slama.

     Počas celého roka bola technika v požiarnom sklade udržiavaná tak, aby bola vždy schopná zásahu, boli dokúpené hadice B a C. Bolo to obdobie prechodu z hadíc ľanových (plátnených) na hadice pogumované.

     Výstroj – vymenili sa pracovné obleky (montérkové súpravy) za nové, topánky – celé, pracovné s koženou podrážkou, čiapky. V roku 1973 osemčlennému družstvu boli dodané zimné vychádzkové uniformy.

     Spolupráca s miestny národným výborom bola na veľmi dobrej úrovni, rovnako aj spolupráca s roľníckym družstvom. Predseda obce a  predseda družstva boli dlhé roky vo výbore a členmi  požiarnej ochrany  ( Adam Pangrác  č.58 a predseda družstva Ján Buranovský).

     Boli usporiadané tanečné zábavy a  brigády. Tanečné zábavy sa robili 1 –2  krát ročne. Brigády sa uskutočnili na rekonštrukcii kultúrneho domu, požiarnej zbrojnice, úprave parku a iné. Najviac sa brigádovalo na JRD. Finančné príjmy z brigády boli použité na celkovú činnosť požiarnej ochrany.

     Časopis Požiarnik odoberalo 4 –7 členov a  MNV.

     V roku 1973 na výročnej členskej schôdzi boli odovzdané čestné uznania okresného výboru zaslúžilým členom požiarnej ochrany vo Sveržove :

                  Martinovi Rožekovi č. 47

                  Petrovi Ceľuchovi č. 50

                  Jánovi Pangrácovi č. 6

                  Adamovi Pangrácovi č. 22

                  Jánovi Gaľanovi č. 10

                  Jánovi Knapovi č. 1

     Čestné uznania za vernosť:

                 Jánovi Biathovi č. 11

                 Adamovi Greššákovi č. 44

                 Jánovi Buranovskému č. 23

                 Jozefovi Foľtovi č. 2

     Čestné uznania odovzdal  tajomník OV PO  pán Havran, poďakoval sa členom za ich obetavú a dlhodobú prácu v PO.

 Požiare  

 V roku 1976, dňa 16. 5. o 17.00 hod. v obci Gerlachov vznikol požiar, pri ktorom zhoreli 2 obytné budovy a 4 stodoly, škoda bola spôsobená za 250 000,- Kčs.

     Sveržovské požiarne družstvo po telefonickom nahlásení  ( keďže to bola nedeľa, družstvo sa v tom čase pripravovalo na okrskovú súťaž ) bolo plne pripravené,

 na požiarovisku bolo druhé a začalo plniť úlohu útoku podľa daných rozkazov okresného riaditeľa.

     Pri požiari boli prítomní členovia celého družstva, a to Emil Benka, Adam Pangrác, Ján Tipul 82, Jozef Zuščin, Ján Chovanec 24, Ján Pangrác 61, Juraj Nimas, Imrich Radvanský a ďalší členovia.

     V roku 1976 na výročnej členskej schôdzi bol daný návrh na výstavbu sušiarne hadíc (veža). V tom istom roku bolo založené dorastenecké družstvo, ktoré bolo v takom zložení:

                    Miroslav Benka č. 59

                   Jozef Knap č. 67

                   Ján Knap č. 67

                   Pavol Chovanec č. 28

                   Jozef Knap č. 62

                   Jozef Ceľuch č. 89

                   Stanislav Maťaš č. 65

                   Pavol Ceľuch č. 68

      Družstvo dorastencov dosahovalo počas svojej činnosti dobré výsledky, za ktoré bolo aj odmenené. V roku 1980 každý člen dorastu dostal čestné uznanie.

      Urobená bola oprava hydrantov po celej obci, aby boli schopné pre prvý zásah v prípade  požiaru.

     V roku 1978 bola postavená sušiareň (veža) na sušenie hadíc, pretože toho času na 80  %

hadíc bolo ešte  ľanových a  dochádzalo  ku značnému poškodeniu (plesňou).

     Bol urobený projekt na výstavbu v hodnote 15 000,- Kčs. Konštrukciu urobilo roľnícke družstvo. Pri výstavbe  brigádnicky  pomáhali členovia požiarnej ochrany. Postavená bola pri Radvanskej záhrade v blízkosti požiarnej zbrojnice.

     Pre dorastencov bola zakúpená uniforma, ktorá sa používala len na väčšie cvičenia.

     Prebiehali aj miestne taktické cvičenia, kde bol už vopred  urobený plán požiarneho 

útoku na určité budovy.

 Školenia veliteľov, strojníkov, preventívarov

      Emil Benka č. 60 absolvoval šesťdňové školenie veliteľov v Bardejove dňa 30. 11. – 5. 12. 1976, bol aj najstarším  veliteľom, pôsobil od roku 1957 až do roku 1981, spolu 24 rokov.

     Juraj Nimas č. 38 absolvoval základné školenie v Bardejove 17. – 20. 12. 1972 spolu 3 dni ako strojník, a tiež v Martine, v Ústrednej  škole požiarnej ochrany dňa 8. 22. 12. 1975 ako strojník.

      Ján Chovanec č. 24 absolvoval základné školenie v Bardejove 4. 7. 11. 1971 ako preventívar, a tiež v Ústrednej škole požiarnej ochrany  v Martine dňa 3.17. 1. 1972 ako preventívar.

      Bola vykonaná oprava hydrantov, ktoré boli nefunkčné, opravu previedli Východoslovenské vodárne a kanalizácie.

     Kurz okrskových veliteľov v Martine absolvovali:

                                                                                 dátum absolvovania kurzu

                    Jozef Knap, nar.: 1. 1. 1937             5. 4. – 27. 4. 1961

                    Ján Pangrác, nar.: 23. 7. 1923          5. 4. – 27. 4. 1961

        Ján Buranovský, nar.: 29. 5. 1926   18. 3.-  6.

Spolu  registrovaných členov ku 28. 2. 1982 bolo 51, z toho 3  ženy.

Dobrovoľný požiarny zbor vo Sveržove za obdobie rokov 1971 – 1982 patril medzi popredné v bardejovskom okrese, začo mu  bolo viackrát udelené  Pochvalné uznanie, Poďakovanie za vzornú prácu v požiarnej ochrane. Hodnotenie bolo robené  na základe kritéria  –  počtu  získaných bodov počas celého roka.

Vyznamenania za roky 1971 – 1982

 Za príkladnú prácu :

 1.)    Chovanec Ján č. 24 v roku 1973

Čestné uznania :          

Meno a priezviskonarodenýčestné uznanie
1.) Ján Pangrác č. 6017.2.1934v roku 1972
2.) Ján Knap č. 115.7.1921v roku 1972
3.) Adam Tipul č. 2223.1.1923v roku 1972
4.) Adam Knap č. 254.1.1940v roku 1972
5.) Imrich Radvanský č. 3816.11.1940v roku 1972
6.) Jozef Pangrác č. 515.2.1934v roku 1972
7.) Ján Pangrác č. 43.11.1940v roku 1972
8.) Ján Chovanec č. 2410.5.1939v roku 1972
9.) Adam Hiščár č. 8124.6.1941v roku 1972
10.) Jozef Zuščin č. 5519.4.1941v roku 1972
11.) Jozef Tomčík č. 468.6.1924v roku 1972
12.) Emil Benka č. 593.2.1933v roku 1972
13.) Adam Pangrác č. 582.1.1939v roku 1972
14.) Ján Tipul č. 4531.3.1943v roku 1973
15.) Juraj Nimas č. 502.4.1943v roku 1972
16.) Ján Tipul č. 8228.3.1947v roku 1972
17.) Cyril Češek č. 5114.3.1947v roku 1979
18.) Adam Nimas č. 1425.12.1943v roku 1979
19.) Tomáš Beňa č. 210.5.1945v roku 1975
20.) Juraj Richvalský č. 5620.3.1945v roku 1979
21.) Ján Knap č.166.2.1949v roku 1979

Dorastenci

Meno a priezviskoNarodenýČestné uznanie
22.) Miroslav Benka č. 5931.5.1961v roku 1980
23.) Jozef Knap č. 677.12.1959v roku 1980
24.) Ján Knap č. 6730.7.1961v roku 1980
25.) Pavol Chovanec č. 2816.4.1960v roku 1980
26.) Jozef Knap č. 6213.3.1961v roku 1980
27.) Jozef Ceľuch č. 8910.9.1960v roku 1980
28.) Stanislav Maťaš č. 6524.8.1960v roku 1980
29.) Pavol Ceľuch č. 6814.5.1962v roku 1980

Dorastenecké družstvo v tomto zložení patrilo medzi prvé v našej obci.

Odznak Vzorný požiarnik dostali títo členovia: 

1.) Ján Pangrác č. 6017.2.1934v roku 1978
2.) Ján Knap č. 115.7.1921v roku 1978
3.) Adam Knap č. 254.1.1940v roku 1978
4.) Imrich Radvanský č. 3816.11.1940v roku 1978
5.) Ján Chovanec č. 2410.5.1939v roku 1978
6.) Adam Hiščár č. 8124.6.1941v roku 1978
7.) Emil Benka č. 593.2.1933v roku 1978
8.) Adam Pangrác č. 582.1.1939v roku 1978
9.) Juraj Nimas č. 502.4.1943v roku 1978

Čestné uznanie za príkladnú prácu :

 1. Ján Tipul č. 82  v roku 1983