Roky 1967 – 1969

V hore uvedených rokoch 1967-1969 došlo k zmene výboru, pretože niektorí z členov výboru sa vzdali, musel sa zvoliť nový výbor, a to v zložení:

Predseda Andrej Maťaš              č. 47

Veliteľ                         Emil Benka                 č. 61

Preventívar              Ján Chovanec              č. 24

Strojník                       Adam Greššák            č. 46

Tajomník                     Adam Knap                č. 25

Pokladník                   Ján Pangrác                 č. 6

Členovia výboru a revízori:

                                    Adam Tipul                 č. 22

                                    Adam Hiščár               č. 81

                                    Jozef Knap                  č. 43

                                    Ján Pangrác                 č. 5

Za spomínané obdobie sa plnili len základné povinnosti. Dôraz sa kládol na prevenciu, kontrolu a skladovanie striekačky, ako aj ostatného materiálu v požiarnej zbrojnici, údržbu  techniky, prípravu družstva na okrskovú súťaž, členské príspevky.

            V roku 1970 bol  výbor pozmenený, predsedom sa stáva Jozef Knap č. 25, tajomníkom Ján  Knap č. 1, referent mládeže Ján Foľta č. 5, ostatní členovia ostávajú nezmenení.

            Keďže za obdobie  roka 1970 bola celková činnosť veľmi  slabá, nebola zabezpečená ani výročná schôdza, ani jej potrebná dokumentácia, nezaplatené členské známky ani ostatné potrebné veci, muselo dôjsť ku zmene celého výboru a určeniu jednotlivých funkcií.

Požiare vypukli v už spomínaných obciach Kurove, Kružlovksej Hute – Gater, píla Gerlachov, Malcov, Sveržov, N. Tvarožec.. Pri týchto  požiaroch sa zúčastnilo veľa našich dobrovoľných požiarnikov. Po toľkých rokoch je už ťažké presne menovite vymenovať všetkých účastníkov a odvážlivcov, ale aspoň tých, ktorých sa podarilo zistiť z rozhovoru s najstaršími, boli to:

Martin Rožek, Martin Juríček, Juraj Knap č. 25, Andrej a Ján Pangrácovi č.d. 60, Peter Ceľuch, Ján Gažík, Juraj a Anton Knapovi č.d. 61, Jozef Knap č.62, Juraj  a Jozef  Ceľuchovi č.d. 64, Adam Greššák č. d. 65, Juraj Knap č. 67, Ján Biath č. 11, Ján Banas st., Ján Pangrác č. 6, Jozef Pangrác č. 5, Adam Pangrác č. 58, Ján Pangrác č. 5, Imrich Radvanský, Jozef Zuščin st.,  Cyril Češek, Ján Chovanec č. 24, Adam Knap č. 34, Emil Benka, Adam Hiščár, Adam Nimas, Ján Buranovský st., Ján, Adam a Jozef Tomčíkovci, Jozef Tipul č. 22, Ján Knap č. 15, Ján Knap č. 1, Rudolf Hoffej, Jozef Ceľuch st., Ján Gaľan č. 10, Juraj Nimas č. 49, Tomáš Medoň st., Jozef Knap – Jaš, Ján Tipul st. č. 45, Juraj Richvalský.

            Z týchto spomínaných členov  boli poniektorí prítomní a zasahovali vo všetkých spomínaných obciach, kde sa požiar vyskytol.